Virology Faculty

Jianqiang Zhang, MD, MS, PhD

Zhang, Jianqiang
MD, MS, PhD
Section Leader
Associate Professor
515-294-8024
jqzhang@iastate.edu

Gauger, Phillip C.
DVM, MS, PhD
Professor
515-294-2437
Yoon, Kyoungjin J.
DVM, MS, PhD, Diplomate ACVM
Professor
515-294-1083